Vår historia

             

Kommande

               

19 feb, 2020 Årsmöte Sjötorp 
19.00 i ÄIFS Klubbstuga.
Visning av valda delar från våra digitaliserade filmer.   

  Introduktionsfilm till ÄHF


   

Historien om Sjötorps kvarn och såg, smedja och handelsbod

Sjötorp har i äldre tider tillhört Sundholmen, som på 1500-talet var Per Brahe den äldres sätesgård. Under Karl den IX:s tid indrogs Sundholmen till kronan – 1605 - reduktionen

I 1691 års jordabok finns antecknat att greve Christopher Gyllenstierna ägde hemmanet – Skiöttorp tillika med såg och kvarn.

Kvarn

Nuvarande kvarn och såg har tillkommit på 1800-talet.

I jordaboken för år 1877 redovisas ”Skiöttorp nr 2 en såg” och ”Skiöttorp nr 3 en tullkvarn” med två stenar.

Vid beredningen av laga skifte på Skiöttorp år 1879 gjordes en skriftlig överenskommelse mellan Skiöttorps 2 och 3 dåvarande ägare Per Persson och Per Andersson att gemensamt avsätta mark för kvarn och sågplats intill bäckern, där kvarn och såg nu ligger……

Går man ca 250 meter uppströms efter bäcken finner man resterna av en ca 2 meter hög damm. Ett stycke nedåt från

dammen är bäckens sidor kallmurade med stenblock till en 3 meter bred kanal, där det fram till 1947 låg en benkvarn.

Ett stycke längre nedströms delar sig kvarnbäcken och den s k Fråfallsbäcken eller Västerbäcken rinner därifrån över gårdsplanen till kvarnen och sågen.

Man imponeras av den företagsamhet som sjötorpsbönderna hade när de tog itu med ett så vidlyftigt arbete som anläggandet av den nya kvarnen och sågen.

Genom att utnyttja den branta sluttningen mot sjön Tolken har ca 8 meters fallhöjd erhållits. Genom att låta vattnet första passera överfallshjulet i kvarnen och därefter låta samma vatten driva sågens överfallshjul kunde man med relativt litet vattenflöde få kraft till två verksamheter.

Vattenhjulet i kvarnen har 3,3 meters diameter, en meters bredd och 35 skovlar.

På den 5 meter långa hjulaxeln av ek sitter kronhjulet som med sina kuggar av trä driver kvarnstenen runt. Utväxlingen ger kvarnstenen ett varvtal av 100 varv/minut, när vattenhjulet går 15 varv/minut. De stenar som nu sitter i kvarnen är gjutna stenar, som inte behöver huggas lika ofta som naturstenar.

Sista året kvarnen gick var 1943. Mjölnare var då Adel Persson som också var smed. I mars 1982 maldes på prov säd i kvarnen.

Övervåningen gjordes om till samvaro och spisen murades enligt

Bröderna Hallins motorfabrik, Borås. Effekt 20-25 hästkrafter, varvtal 350 varv/minut.

Smedjan

Är återuppbyggd. Den användes fram till ca 1953

Handelsboden

flyttades hit 1977. Den drogs med skogstraktor. Handelsboden är från 1864. Saltbingen är störst. Gamla varor finns i hyllorna. Fem affärer har funnits i Äspered. Gullestorp, Äspered - två,

Stommen, Sundholmen, Handelsboden skänktes till hembygdsföreningen år 1975 av Torsten och Eva Persson och var föreningens första arbetsobjekt.

en gammal spis som fanns på Hägnagärdet.

Såg

Troligen var det en enbladssåg från början, som blev ersatt av den flerbladiga ram av gjutjärn som nu finns där. Fram till 1929 var drivkällan vattenhjulet men blev då ersatt av en råoljemotor. Av en sågbok från tiden 1910 – 1920 framgår att det sågades betydande mängder entumsbräder och tretumsplank i upp till 12 tums bredd. Sista året man sågade var omkring 1953. Ramen till sågen hade tidigare använts på ångsågen i  Sundholmen.

Not: Råoljemotorn har beteckningen BLIXT och är tillverkad vid